1- สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ2- สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮ
3- สูเราะฮฺ อาล อิมรอน4- สูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์
5- สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ6- สูเราะฮฺ อัล-อันอาม
7- สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ8- สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล
9- สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ10- สูเราะฮฺ ยูนุส
11- สูเราะฮฺ ฮูด12- สูเราะฮฺ ยูสุฟ
13- สูเราะฮฺ อัร-เราะอฺด์14- สูเราะฮฺ อิบรอฮีม
15- สูเราะฮฺ อัล-หิจญ์รฺ16- สูเราะฮฺ อัน-นะห์ลฺ
17- สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ์18- สูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺ
19- สูเราะฮฺ มัรยัม20- สูเราะฮฺ ฏอฮา
21- สูเราะฮฺ อัล-อันบิยาอ์22- สูเราะฮฺ อัล-หัจญ์
23- สูเราะฮฺ อัล-มุอ์มินูน24- สูเราะฮฺ อัน-นูร
25- สูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน26- สูเราะฮฺ อัช-ชุอะรออ์
27- สูเราะฮฺ อัน-นัมล์28- สูเราะฮฺ อัล-เกาะศ็อศ
29- สูเราะฮฺ อัล-อันกะบูต30- สูเราะฮฺ อัร-รูม
31- สูเราะฮฺ ลุกมาน32- สูเราะฮฺ อัส-สัจญ์ดะฮฺ
33- สูเราะฮฺ อัล-อะห์ซาบ34- สูเราะฮฺ สะบะอ์
35- สูเราะฮฺ ฟาฏิร36- สูเราะฮฺ ยาสีน
37- สูเราะฮฺ อัศ-ศอฟฟาต38- สูเราะฮฺ ศอด
39- สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร40- สูเราะฮฺ ฆอฟิร
41- สูเราะฮฺ ฟุศศิลัต42- สูเราะฮฺ อัช-ชูรอ
43- สูเราะฮฺ อัช-ซุครุฟ44- สูเราะฮฺ อัด-ดุคอน
45- สูเราะฮฺ อัล-ญาษิยะฮฺ46- สูเราะฮฺ อัล-อะห์กอฟ
47- สูเราะฮฺ มุหัมมัด48- สูเราะฮฺ อัล-ฟัตห์
49- สูเราะฮฺ อัล-หุญุรอต50- สูเราะฮฺ กอฟ
51- สูเราะฮฺ อัซ-ซาริยาต52- สูเราะฮฺ อัฏ-ฏูร
53- สูเราะฮฺ อัน-นัจญ์มฺ54- สูเราะฮฺ อัล-เกาะมัร
55- สูเราะฮฺ อัร-เราะห์มาน56- สูเราะฮฺ อัล-วากิอะฮฺ
57- สูเราะฮฺ อัล-หะดีด58- สูเราะฮฺ อัล-มุญาดิละฮฺ
59- สูเราะฮฺ อัล-หัชร์60- สูเราะฮฺ อัล-มุมตะหะนะฮฺ
61- สูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ62- สูเราะฮฺ อัล-ญุมุอะฮฺ
63- สูเราะฮฺ อัล-มุนาฟิกูน64- สูเราะฮฺ อัต-ตะฆอบุน
65- สูเราะฮฺ อัฏ-เฏาะลาก66- สูเราะฮฺ อัต-ตะห์รีม
67- สูเราะฮฺ อัล-มุลก์68- สูเราะฮฺ อัล-เกาะลัม
69- สูเราะฮฺ อัล-ห๊ากเกาะฮฺ70- สูเราะฮฺ อัล-มะอาริจญ์
71- สูเราะฮฺ นูหฺ72- สูเราะฮฺ อัล-ญิน
73- สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล74- สูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิร
75- สูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮฺ76- สูเราะฮฺ อัล-อินซาน
77- สูเราะฮฺ อัล-มุรสะลาต78- สูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์
79- สูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต80- สูเราะฮฺ อะบะสะ
81- สูเราะฮฺ อัต-ตักวีร82- สูเราะฮฺ อัล-อินฟิฏอร
83- สูเราะฮฺ อัล-มุฏ็อฟฟิฟีน84- สูเราะฮฺ อัล-อินชิกอก
85- สูเราะฮฺ อัล-บุรูจญ์86- สูเราะฮฺ อัฏ-ฏอริก
87- สูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา88- สูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ
89- สูเราะฮฺ อัล-ฟัจญ์รฺ90- สูเราะฮฺ อัล-บะลัด
91- สูเราะฮฺ อัช-ชัมส์92- สูเราะฮฺ อัล-ลัยล์
93- สูเราะฮฺ อัฎ-ฎุหา94- สูเราะฮฺ อัช-ชัรห์
95- สูเราะฮฺ อัต-ตีน96- สูเราะฮฺ อัล-อะลัก
97- สูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ98- สูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ
99- สูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ100- สูเราะฮฺ อัล-อาดิยาต
101- สูเราะฮฺ อัล-กอริอะฮฺ102- สูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุร
103- สูเราะฮฺ อัล-อัศร์104- สูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ
105- สูเราะฮฺ อัล-ฟีล106- สูเราะฮฺ กุร็อยช์
107- สูเราะฮฺ อัล-มาอูน108- สูเราะฮฺ อัล-เกาษัร
109- สูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน110- สูเราะฮฺ อัน-นัศร์
111- สูเราะฮฺ อัล-มะสัด112- สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ
113- สูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก114- สูเราะฮฺ อัน-นาส

Choose language

Choose สูเราะฮฺ

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share