قرآن كريم » فارسى

1- سوره فاتحه2- سوره بقره
3- سوره آل عمران4- سوره نساء
5- سوره مائده6- سوره انعام
7- سوره اعراف8- سوره انفال
9- سوره توبه10- سوره يونس
11- سوره هود12- سوره يوسف
13- سوره رعد14- سوره ابراهيم
15- سوره حجر16- سوره نحل
17- سوره اسراء18- سوره كهف
19- سوره مريم20- سوره طه
21- سوره انبياء22- سوره حج
23- سوره مؤمنون24- سوره نور
25- سوره فرقان26- سوره شعراء
27- سوره نمل28- سوره قصص
29- سوره عنكبوت30- سوره روم
31- سوره لقمان32- سوره سجده
33- سوره احزاب34- سوره سبأ
35- سوره فاطر36- سوره يس
37- سوره صافات38- سوره ص
39- سوره زمر40- سوره غافر
41- سوره فصلت42- سوره شورى
43- سوره زخرف44- سوره دخان
45- سوره جاثيه46- سوره احقاف
47- سوره محمد48- سوره فتح
49- سوره حجرات50- سوره ق
51- سوره ذاريات52- سوره طور
53- سوره نجم54- سوره قمر
55- سوره رحمن56- سوره واقعه
57- سوره حديد58- سوره مجادله
59- سوره حشر60- سوره ممتحنه
61- سوره صف62- سوره جمعه
63- سوره منافقون64- سوره تغابن
65- سوره طلاق66- سوره تحريم
67- سوره ملك68- سوره قلم
69- سوره حاقه70- سوره معارج
71- سوره نوح72- سوره جن
73- سوره مزمل74- سوره مدثر
75- سوره قيامه76- سوره انسان
77- سوره مرسلات78- سوره نبأ
79- سوره نازعات80- سوره عبس
81- سوره تكوير82- سوره انفطار
83- سوره مطففين84- سوره انشقاق
85- سوره بروج86- سوره طارق
87- سوره اعلى88- سوره غاشيه
89- سوره فجر90- سوره بلد
91- سوره شمس92- سوره ليل
93- سوره ضحى94- سوره شرح
95- سوره تين96- سوره علق
97- سوره قدر98- سوره بينه
99- سوره زلزله100- سوره عاديات
101- سوره قارعه102- سوره تكاثر
103- سوره عصر104- سوره همزه
105- سوره فيل106- سوره قريش
107- سوره ماعون108- سوره كوثر
109- سوره كافرون110- سوره نصر
111- سوره مسد112- سوره اخلاص
113- سوره فلق114- سوره ناس

اختر اللغة

اختر سوره

اختر تفسير

المشاركه

Bookmark and Share