1- സൂറ ഫാതിഹ2- സൂറ ബഖറ
3- സൂറ ആലു ഇംറാന്‍4- സൂറ സൂറ:ന്നിസാഅ്‌
5- സൂറ മാഇദ6- സൂറ അന്‍ആം
7- സൂറ അഅ്‌റാഫ്‌8- സൂറ അന്‍ഫാല്‍
9- സൂറ തൗബ:10- സൂറ യൂനുസ്‌
11- സൂറ ഹൂദ്‌12- സൂറ യൂസുഫ്‌
13- സൂറ റഅ്‌ദ്‌14- സൂറ ഇബ്‌റാഹീം.
15- സൂറ ഹിജ്‌റ്‌16- സൂറ നഹ്‌ല്‍
17- സൂറ ഇസ്‌റാഅ്‌18- സൂറ അല്‍ കഹ്ഫ്‌
19- സൂറ മര്‍യം20- സൂറ ത്വാഹാ
21- സൂറ അന്‍ബിയാ22- സൂറ ഹജ്ജ്‌
23- സൂറ മുഅ്‌മിനൂന്‍24- സൂറ നൂര്‍
25- സൂറ ഫുര്‍ഖാന്‍26- സൂറ ശുഅറാ
27- സൂറ നംല്‌28- സൂറ ഖസസ്‌
29- സൂറ അന്‍കബൂത്‌30- സൂറ റൂം
31- സൂറ ലുഖ്മാന്‍32- സൂറ സജദ:
33- സൂറ അഹ്സാബ്‌34- സൂറ സബഅ്‌
35- സൂറ ഫാത്വിര്‍36- സൂറ യാസീന്‍
37- സൂറ സ്വാഫാത്ത്38- സൂറ സ്വാദ്
39- സൂറ സുമര്‍40- സൂറ ഗാഫിര്‍
41- സൂറ ഫുസ്സിലത്ത്42- സൂറ ഷൂറാ
43- സൂറ സുഖ്റുഫ്44- സൂറ ദുഖാന്‍
45- സൂറ ജാഥിയ46- സൂറ അഹ്ഖാഫ്
47- സൂറ മുഹമ്മദ്48- സൂറ ഫത്‌ഹ്‌
49- സൂറ ഹുജറാത്ത്50- സൂറ ഖാഫ്
51- സൂറ ദ്ദാരിയാത്ത്52- സൂറ ത്വൂര്‍
53- സൂറ സൂറ:ന്നജ്മ്54- സൂറ ഖമര്‍
55- സൂറ റഹ്മാന്‍56- സൂറ വാഖിഅ
57- സൂറ സൂറ:ഹദീദ്58- സൂറ മുജാദല
59- സൂറ ഹഷര്‍60- സൂറ മുംതഹിന
61- സൂറ സ്വഫ്62- സൂറ ജുമുഅ
63- സൂറ മുനാഫിഖൂം64- സൂറ തഗാബുന്‍
65- സൂറ സൂറ:ത്വലാഖ്66- സൂറ തഹ് രീം
67- സൂറ മുല്‍ക്68- സൂറ ഖലം
69- സൂറ ഹാഖ്ഖ70- സൂറ മആരിജ്
71- സൂറ നൂഹ്72- സൂറ ജിന്ന്
73- സൂറ മുസ്സമ്മില്‍74- സൂറ മുദ്ദസിര്‍
75- സൂറ ഖിയാമ76- സൂറ ഇന്‍സാന്‍
77- സൂറ മുര്‍സലാത്78- സൂറ നബഹ്
79- സൂറ നാസിആത്ത്80- സൂറ അബസ
81- സൂറ തക് വീര്‍82- സൂറ ഇന്‍ഫിത്വാര്‍
83- സൂറ മുത്വഫ്ഫിഫീന്‍84- സൂറ ഇന്‍ഷിഖാഖ്
85- സൂറ ബുറൂജ്86- സൂറ ത്വാരിഖ്
87- സൂറ അഹ് ലാ88- സൂറ ഗാഷിയ
89- സൂറ ഫജ് റ്90- സൂറ ബലദ്
91- സൂറ ശംസ്92- സൂറ ലൈല്‍
93- സൂറ ദ്വുഹാ94- സൂറ ശര്‍ഹ്
95- സൂറ ത്തീന്‍96- സൂറ അലഖ്
97- സൂറ ഖദ് റ്98- സൂറ ബയ്യിന
99- സൂറ സല്‍ സല100- സൂറ ആദിആത്ത്
101- സൂറ ഖരിഅ102- സൂറ തകാസുര്‍
103- സൂറ അസ്വര്‍104- സൂറ ഹുമസ
105- സൂറ ഫീല്‍106- സൂറ ഖുറൈശ്
107- സൂറ മാഊന്‍108- സൂറ കൌസര്‍
109- സൂറ കാഫിറൂന്‍110- സൂറ നസ്വര്‍
111- സൂറ മസദ്112- സൂറ ഇഖ്'ലാസ്വ്
113- സൂറ ഫലഖ്114- സൂറ ന്നാസ

ഭാഷ

Choose സൂറ

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share